• Русский
  • латышский

Нормативные документы

Aizsargjoslu likums

Meža aizsargjoslu ap pilsētām noteikšanas metodika (groz.)

Ugunsdrošības noteikumi

Kārtība, kādā sagatavojami un iesniedzami dokumenti administratīvi teritoriālā iedalījuma jautājumu izlemšanai un apdzīvoto vietu statusa noteikšanai

Metodika drošības aizsargjoslu noteikšanai gar dzelzceļiem

Kārtība, kādā aprēķināma un izmaksājama atlīdzība par energoapgādes objekta ierīkošanai

Noteikumi par atļaujām elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu

Meža zemes transformācijas noteikumi

Ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodika gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem

Elektroapgādes būvju būvniecības kārtība

Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi

Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika

Sistēmas pakalpojumu līgums

Elektroenerģijas tirdzniecības diferencētie tarifi galalietotājiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.302

Noteikumi par minimālajām prasībām elektroenerģijas sistēmas operatora neatkarībai

Noteikumi par atļaujas izsniegšanu elektroenerģijas tiešās līnijas pieslēguma ierīkošanai

Noteikumi par elektroenerģijas sadales pakalpojuma kvalitātes prasībām

Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas ražotājiem

Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem

Korupcijas risku analīze un pretkorupcijas pasākumu plāns pašvaldības SIA “Sadzīves pakalpojumu kombināts” uzņēmumā

Pašvaldības SIA “Sadzīves pakalpojumu kombināts” privātuma politika